Hållbar och cirkulär kemi

Vi gör nya råvaror av restprodukter. Våra cirkulära flöden bidrar till ett minskat fotavtryck både uppströms och nedströms i våra kunders värdekedjor. För framtidens generationer.

Klimatsmarta råvaror av restprodukter

Vi producerar och levererar rena lösningsmedel som upparbetats från restprodukter, och genom våra cirkulära flöden blir det hållbart. Ju fler som ansluter sig till våra kretslopp desto större klimatnytta skapar vi tillsammans.

Kretsloppsabonnemang

Våra klimatsmarta kretsloppsabonnemang är anpassade efter kundens behov, och inkluderar både råvaror och restprodukter.

Tillsammans gör vi skillnad

Vi hämtar och omhändertar vätskebaserade restprodukter utan förbränning och klimatpåverkande utsläpp till atmosfären.

Nyheter